Prezydenci miast bez absolutoriów

Czerwiec był okresem rozliczeń za rok 2018. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie przedstawili swoim radnym sprawozdania rachunkowe za poprzedni rok. Był to moment burzliwych dyskusji i podsumowań, a także formalnej oceny, w tym głosowanie za absolutorium. Wśród 107 polskich miast prezydenckich jedynie w czterech prezydenci nie otrzymali absolutorium z wykonania budżetu. Są to Konin, Nowy Sącz, Otwock oraz Radom.

Brak absolutorium dla prezydentów Konina i Radomia niezgodny z prawem wg RIO

Mimo pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, które stanowią przesłankę do udzielenia absolutorium, podczas czerwcowej sesji radni Konina nie przyznali Prezydentowi Piotrowi Korytkowskiemu, który urząd objął po wyborach w 2018 roku, absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Za jego udzieleniem głosowało 9 radnych należących do Koalicji Obywatelskiej, z kolei przeciw było 12 osób.

Decyzję Rady Miasta unieważniła jednak uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 roku. Kolegium RIO stwierdziło sprzeczność uchwały Rady Miasta z przepisami prawa, w tym z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych. Uzasadnieniem takiej decyzji jest brak podstaw do nieudzielenia absolutorium, czyli brak uwag do merytorycznego rozpatrzenia sprawozdania budżetowego oraz brak zgłoszenia nieprawidłowości przy wykonywaniu budżetu. Dodatkowo, również Komisja Rewizyjna nie sformułowała żadnych zarzutów dotyczących wykonania budżetu w 2018 roku.

Podobnie, choć nieco inaczej, wygląda sytuacja w Radomiu. Brak absolutorium dla Prezydenta Radomia był do przewidzenia jeszcze przed głosowaniem Rady Miasta, w której to Prawo i Sprawiedliwość ma zdecydowaną większość. Pomimo pozytywnej oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Rewizyjna nie przyjęła sprawozdania z wykonania budżetu i wniosła projekt uchwały o nieudzielenie prezydentowi miasta absolutorium, który poparło 16 radnych. Jedynie 8 zagłosowało przeciw.

Z taką decyzją nie zgodziła się RIO, która 22 lipca 2019 roku orzekła, że uchwała o nieudzieleniu Prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu absolutorium jest nieważna, ponieważ została podjęta z naruszeniem prawa. Uzasadnieniem jest brak merytorycznych podstaw do stwierdzenia, że budżet został wykonany nieprawidłowo, a radni nie zgłaszali żadnych zarzutów co do rzetelności przedstawionego przez RIO sprawozdania.

Prezydenci Nowego Sącza i Otwocka dystansują się od tegorocznego absolutorium

Brak absolutorium dla Prezydenta Nowego Sącza nikogo nie zaskoczył, ponieważ ugrupowanie prezydenckie jest w Radzie Miasta w opozycji. Wszystkich zaskoczyła jednak skala. Przeciw udzieleniu nowemu Prezydentowi absolutorium za 2018 rok opowiedziało się 10 radnych, a 13 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że nikt w 23 osobowej Radzie Miasta Nowy Sącz nie zagłosował za. 

Powodem takiej sytuacji była deklaracja Prezydenta Nowego Sącza, Ludomira Handzla. Jeszcze przed sesją Rady Miejskiej apelował on o potraktowanie tegorocznego absolutorium jako ocenę pracy jego poprzednika, Ryszarda Nowaka, który w 2018 roku zarządzał budżetem miasta przez 11 miesięcy.

W przypadku Otwocka kwestia udzielenia absolutorium była bardzo niepewna. Prawo i Sprawiedliwość, z ramienia którego startował nowy prezydent miasta, ma w 21-osobowej Radzie Miasta 10 głosów. Było to jednak za mało, aby przyznać Jarosławowi Margielskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Zresztą sam Prezydent jeszcze przed głosowaniem apelował o wstrzymanie się od głosu, ponieważ jak podkreślał, ciężko jest ocenić jego pracę w 2018 roku, w czasie którego urząd sprawował jedynie trochę ponad miesiąc.

Jak będą wyglądały kolejne 4 lata rządów?

Sesje absolutoryjne pokazały, w których miastach większość w radzie posiada klub prezydencki oraz gdzie zawiązały się mniejsze lub większe koalicje. Jest to ważne z punktu widzenia zarządzania miastem, ponieważ przychylność rady pozwala prezydentowi wprowadzać w życie uchwały i programy niezbędne do rozwoju miasta. Utrudnione zadanie będą mieli natomiast 4 wymienieni wyżej prezydenci, którzy przez najbliższe 4 lata ze zdwojoną siłą będą musieli przekonywać radnych do swoich pomysłów.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z lokalną polityką